JR อีสเจแปนกรุ๊ป / บริษัท GALA YUZAWA จำกัด

เว็บไซด์เวอร์ชั่นภาษาต่างประเทศของ GALA YUZAWA ถูกรวมไว้ที่หน้าเว็บไซด์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
(URL เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ: https://gala.co.jp/winter/english/

ท่านสามารถเลือกหน้าเว็บไซด์เวอร์ชั่นภาษาต่างๆ ได้ตามที่ท่านต้องการ

อีก 10 วินาที ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซด์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ

หากระบบไม่มีการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ กรุณาคลิกที่นี่